Mikä sinua liikuttaa? -hanke osaksi valtakunnallista kehittämishanketta

Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen suunnatut valtakunnalliset kehittämishankkeet.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman (2015) strategisina tavoitteina on väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä osaamisen ja koulutuksen parantaminen. Tavoitteena on edistää kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista ja terveellisiä elämäntapoja. Tietoisuutta lisäämällä pyritään voimistamaan yksilön halua ottaa vastuuta omasta terveemmästä elämäntavasta.

Ohjelmassa esitellään ja tuodaan käytäntöön terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimintamalleja. Hallituksen kärkihankkeeseen sisältyy linjaus nimenomaan terveysliikunnan voimakkaasta vaikutuksesta hyvinvointiin. Lue lisää OKM:n sivuilta.

”Liikunnalla avulla edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja samalla vähennetään kansalaisten eriarvoisuutta”

laukkuLiikunnallista elämäntapaa edistäviä hankkeita tuetaan valtakunnallisilla kehittämisavustuksilla.

Eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistettuja terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikunnallisia kehittämishankkeita tuetaan näiden määrärahojen turvin. Valtakunnallisten ja alueellisten aloitteiden avulla on tarkoitus lisätä väestön aktiivisuutta liikuntasuositusten mukaisesti ja kannustaa liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea.

Aktiivinen ikääntyminen: Mikä sinua liikuttaa? -hanke, on valittu osaksi Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisia kehittämishankkeita. Mikä sinua liikuttaa? –hankkeessa tavoitteena on lisätä ensisijaisesti aikuisten, yli 50-vuotiaitten liikkumista nimenomaan tälle kohderyhmälle suunnattujen liikuntasuositusten ja toimintamallien mukaisesti.

Mikä sinua liikuttaa? –hankkeen sisällön avulla pyritään myös kaventamaan väestönryhmien välisiä sosioekonomisia terveys- ja hyvinvointieroja liikunnan keinoin. Haluamme erilaisten terveysliikuntamallinnusten avulla edistää omatoimista liikuntaa ja arjen aktiivisuutta, kertoo SKY ry:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.